moto-or

Kwalifikacja wstępna

Kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D lub D+E po 10 września 2008 roku oraz kategorii C1, C1+E, C lub C+E po 10 września 2009 roku, chcąc wykonywać zawód kierowcy, muszą wcześniej przystąpić do szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej. Bez niej nie mogą wykonywać pracy kierowcy zawodowego.

I w zależności od tego ile kierowca ma lat, musi ukończyć:

Mając 18 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:

C lub C+E, o ile uzyska on odpowiednią kwalifikacje wstępną

C1 lub C1+E, o ile uzyska on odpowiednia kwalifikacje wstępną przyspieszoną.

 

Mając 21 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:

C lub C+E, o ile uzyska on odpowiednią kwalifikacje wstępną przyspieszoną

D lub D+E, o ile uzyska on odpowiednią kwalifikacje wstępną

D1 lub D1+E, o ile przewóz wykonywany jest na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km i o ile uzyska on odpowiednią kwalifikacje wstępną przyspieszoną.

Mając 23 lata – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:

D lub D+E, o ile kierowca uzyska odpowiednią kwalifikacje wstępną przyspieszoną.

W sytuacji gdy kierowca posiada prawo jazdy kategorii D (D1, D1+E, D+E) i C (C1, C1+E, C+E) i chce wykonywać zarówno przewóz osób i rzeczy, musi ukończyć kwalifikacje wstępną uzupełniającą lub kwalifikacje wstępną uzupełniającą przyspieszoną.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej obejmuje: 260 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych (w tym 16 godzin jazdy w ruchu drogowym i 4 godziny jazdy w warunkach specjalnych). Kwalifikacja wstępna kończy się obowiązkowym egzaminem (test – 30 pytań), przed komisją powołaną przez Wojewodę.

Szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje: 130 godzin zajęć teoretycznych i 10 godzin zajęć praktycznych (w tym 8 godzin jazdy w ruchu drogowym i 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych). Kwalifikacja wstępna przyspieszona kończy się obowiązkowym egzaminem (test – 30 pytań), przed komisją powołaną przez Wojewodę.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje: 65 godzin zajęć teoretycznych i 5 godzin zajęć praktycznych (wszystkie w ruchu drogowym). Kwalifikacja wstępna uzupełniająca kończy się obowiązkowym egzaminem (test – 10 pytań), przed komisją powołana przez Wojewodę.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej obejmuje: 33 godziny zajęć teoretycznych i 2,5 godziny zajęć praktycznych (wszystkie w ruchu drogowym). Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona kończy się obowiązkowym egzaminem (test – 10 pytań), przed komisją powołaną przez Wojewodę.

Kwalifikacja wstępna, kwalifikacja wstępna przyspieszona oraz kwalifikacja wstępna uzupełniająca jest ważna 5 lat, od chwili jej ukończenia. Po tym okresie każdy kierowca musi ukończyć Szkolenie Okresowe.

Strona w budowie

Strona w budowie

Strona w budowie

Strona w budowie

PIGOSK